Daihishin Darani. Darani de la gran compasión

Namu kara tan no

tora ya ya

namu ori ya

boryo ki chi shifu ra ya

fuji sato bo ya

moko sato bo ya

mo ko kya runi kya ya

en

sa hara ha e shu tan no ton sha

namu shiki ri toi mo

ori ya

boryo ki chi

shifu ra

rin to bo

na mu no ra

kin ji ki ri

mo ko ho do

sha mi sa bo

o to jo shu ben

o shu in

sa bo sa to

no mo bo gya

mo ha te cho

to ji to

en

o bo ryo ki

ru gya chi

kya ra chi

i kiri mo ko

fuji sa to

sa bo sa bo

mo ra mo ra

mo ki mo ki

ri to in ku ryo ku ryo

ke mo to ryo to ryo

ho ja ya chi

mo ko ho ja ya chi

to ra to ra

chiri ni

shifu ra ya

sha ro sha ro

mo mo ha mo ra

ho chi ri

i ki i ki

shi no shi no

ora san fura sha ri

ha za ha zan

fura sha ya

ku ryo ku ryo

mo ra ku ryo ku ryo

ki ri sha ro sha ro

shi ri shi ri

su ryo su ryo

fuji ya

fuji ya

fudo ya fudo ya

mi chiri ya

nora kin ji

chiri shuni no

hoya mono

somo ko

shido ya

somo ko

moko shido ya

somo ko

shido yu ki

shifu ra ya

somo ko

nora kin ji

somo ko

mo ra no ra somo ko

shira su omo gya ya

somo ko

sobo moko shido ya

somo ko

shaki ra oshi do ya

somo ko

hodo mogya shido ya

somo ko

nora kin ji ha gyara ya

somo ko

mo hori shin gyara ya somo ko

namu kara tan no tora ya ya

namu ori ya

boryo ki chi

shifu ra ya

somo ko

shite do modo ra

hodo ya

so mo ko.