Shosai Myokichijo Darani

Dharani para evitar los desastres

No mo san man da

moto nan

oha ra chi koto sha

sono nan to ji to

en

gya gya

gya ki gya ki

un nun

shifu ra shifu ra

hara shifu ra hara shifu ra

chishu sa chishu sa

chishu ri chishu ri

sowa ja sowa ja

sen chi gya

shiri ei so mo ko